k menu k obsahu

Drobečková navigace

Povinné informace o obci dle zákona č. 106/1999

 1. Oficiální název
  Obec Podbrdy
 2. Důvod a způsob založení
  Obec Podbrdy byla založena na základě Zákona o obcích 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 3. Organizační struktura
  V čele obce je starosta obce, který je zvolen zastupitelstvem obce ze svého středu. Obdobně se volí i místostarosta obce. Dalšími orgány obce jsou finanční a kontrolní výbor.
 4. Kontaktní spojení
  Adresa:
  Obec Podbrdy
  Podbrdy čp. 8
  okres Beroun
  267 27 Liteň
  Telefon: 606 624 334
  Oficiální e-mail: oupodbrdy@tiscali.cz
  ID datové schránky 4cpaj7t
  Úřední hodiny: Středa  16:00 – 18:00        16:00-18:00 – starosta      18:00-19:00 starosta a zastupitelé obce
 5. Případné platby můžete poukázat:
  KB Beroun
  č.ú. 23528131/0100
  Nebo v hotovosti na obecním úřadě.
 6. IČO
  00509809
 7. DIČ
  CZ 509809 obec není plátcem DPH
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:
  Zpracované rozpočty obce naleznete na úřední desce.
 9. Žádosti o informace
  Žádost o informace je možné podat v kanceláři OÚ nebo poštou na jeho adresu. Při vyřízení žádosti bude postupováno podle pravidel o svobodném přístupu informací o zveřejňování informací. Další možností je ústní dotaz osobně nebo telefonicky na t.č. 606 624 334, na který bude odpovězeno dle možností neprodleně a bez poplatku. Povinným subjektem pro obdržení žádosti o informaci je starosta obce a účetní obecního úřadu.
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem Podbrdy se podávají prostřednictvím tohoto obecního úřadu ve stanovené lhůtě Krajskému úřadu Středočeského kraje. Lhůty a způsoby stanovují zvláštní předpisy ( např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení), a jsou vždy obsaženy v textu poučení na konkrétním rozhodnutí. Opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů obce v samostatné či přenesené působnosti lze podat kdykoliv písemně nebo ústně Krajskému úřadu Středočeského kraje. Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické nebo právnické osoby, lze podat žalobu k příslušnému soudu. Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (pravidla o svobodném přístupu informací). Odvolání zašlete na adresu OÚ Podbrdy (viz.bod 4). OÚ rozhodne o odvolání do 15 dnů od doručení. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Žadatel se může podání informace dožadovat u soudu na základě zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 12. Formuláře
  Zpracované formuláře je možné vyzvednout v kanceláři OU Podbrdy.
 13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací
  Jak postupovat při nejrůznějších životních situacích můžete projednat osobně v kanceláři OÚ Podbrdy nebo telefonicky na čísle 606 624 334.
 14. Nejdůležitější předpisy
  1. 1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Podbrdy jedná:

  Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
  Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

  Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
  • prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
  • vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
  • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
  • nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
  • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
  • nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
  • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
  • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
  • zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
  • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
  • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
  • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.
  1. 2. Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu:

  Vyhlášky obce

  Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

  • Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.
  • Úplné znění zákonů lze získat na adrese.
 15. Vyřizování dokladů
  OÚ Podbrdy nevydává občanské průkazy, řidičské průkazy ani cestovní pasy. Žádosti je nutné vyřídit na Městském úřadě Beroun u příslušného odboru.
  Více užitečných informací naleznete zde: Osobní doklady – rady a služby
 16. Licenční smlouvy:
  16.1. Vzory licenčních smluv
  Licence nebyly poskytnuty.
  16.2. Licenční smlouvy upravující výhradní licence
  Výhradní licence nebyly poskytnuty.
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
  Výroční zprávy za předchozí roky jsou zveřejněny zde.
 18. Obec Podbrdy, se sídlem Podbrdy 8, 267 27 Liteň, IČ: 00509809, oznamuje v souladu s čl.37 odst. 7 GDPR, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
  Advokátní kancelář Vlček & Partners s.r.o.
  K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů
  Na Roudné 443/18
  301 00 Plzeň
  Tel. 721 477 268
  E-mail: dpo@akvlcek.cz


Oficiální webové stránky obce Podbrdy ©