k menu k obsahu

Drobečková navigace

Povinné informace o obci dle zákona č. 106/1999

 1. Oficiální název
  Obec Podbrdy
 2. Důvod a způsob založení
  Obec Podbrdy byla založena na základě Zákona o obcích č. 106/1999
 3. Organizační struktura
  V čele obce je starosta obce, který je zvolen zastupitelstvem obce ze svého středu. Obdobně se volí i místostarosta obce. Dalšími orgány obce jsou finanční a kontrolní výbor.
 4. Kontaktní spojení
  Adresa:
  Obec Podbrdy
  Podbrdy čp. 8
  okres Beroun
  267 27 Liteň
  Telefon: 606 624 334
  Oficiální e-mail: oupodbrdy@tiscali.cz
  ID datové schránky 4cpaj7t
  Úřední hodiny: Středa  16:00 – 18:00        16:00-18:00 – starosta      18:00-19:00 starosta a zastupitelé obce
 5. Případné platby můžete poukázat:
  KB Beroun
  č.ú. 23528131/0100
  Nebo v hotovosti na obecním úřadě.
 6. IČO
  00509809
 7. DIČ
  CZ 509809 obec není plátcem DPH
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:
  Zpracované rozpočty obce naleznete na úřední desce.
 9. Žádosti o informace
  Žádost o informace je možné podat v kanceláři OÚ nebo poštou na jeho adresu. Při vyřízení žádosti bude postupováno podle pravidel o svobodném přístupu informací o zveřejňování informací. Další možností je ústní dotaz osobně nebo telefonicky na t.č. 606 624 334, na který bude odpovězeno dle možností neprodleně a bez poplatku. Povinným subjektem pro obdržení žádosti o informaci je starosta obce a účetní obecního úřadu.
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podat žádost, stížnost, podnět nebo předložit návrh popř. obdržet rozhodnutí je možné osobně v kanceláři OÚ nebo poštou na výše uvedenou adresu.
 11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem Podbrdy se podávají prostřednictvím tohoto obecního úřadu ve stanovené lhůtě Krajskému úřadu Středočeského kraje. Lhůty a způsoby stanovují zvláštní předpisy ( např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení), a jsou vždy obsaženy v textu poučení na konkrétním rozhodnutí. Opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů obce v samostatné či přenesené působnosti lze podat kdykoliv písemně nebo ústně Krajskému úřadu Středočeského kraje. Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické nebo právnické osoby, lze podat žalobu k příslušnému soudu. Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (pravidla o svobodném přístupu informací). Odvolání zašlete na adresu OÚ Podbrdy (viz.bod 4). OÚ rozhodne o odvolání do 15 dnů od doručení. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Žadatel se může podání informace dožadovat u soudu na základě zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 12. Formuláře
  Zpracované formuláře je možné vyzvednout v kanceláři OU Podbrdy.
 13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací
  Jak postupovat při nejrůznějších životních situacích můžete projednat osobně v kanceláři OÚ Podbrdy nebo telefonicky na čísle 606 624 334.
 14. Vyřizování dokladů
  OÚ Podbrdy nevydává občanské průkazy, řidičské průkazy ani cestovní pasy. Žádosti je nutné vyřídit na Městském úřadě Beroun u příslušného odboru.
  Více užitečných informací naleznete zde: Osobní doklady – rady a služby
 15. Obec Podbrdy, se sídlem Podbrdy 8, 267 27 Liteň, IČ: 00509809, oznamuje v souladu s čl.37 odst. 7 GDPR, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
  Advokátní kancelář Vlček & Partners s.r.o.
  K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů
  Na Roudné 443/18
  301 00 Plzeň
  Tel. 721 477 268
  E-mail: dpo@akvlcek.cz


Oficiální webové stránky obce Podbrdy ©