k menu k obsahu

Drobečková navigace

Veřejné projednání Územního plánu

Obecní úřad v Podbrdech zve občany na veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu obce Podbrdy s odborným výkladem projektanta – zpracovatele (ing. Jana Kalertová, Ateliér územního plánování a urbanismu, Dittrichova 19, Praha 2, ČKA 4310) podle § 22 stavebního zákona na 8.června 2015 v 16,30 hodin ve víceúčelovém sálu v budově obecního úřadu v Podbrdech.

Každý může uplatnit své připomínky k návrhu, a to nejpozději do 15.6.2015. K později uplatněným připomínkám se dle § 52 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.  V připomínce musí uvést její odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené připomínkou.

Námitky proti návrhu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dále jen dotčené osoby), a to nejpozději do 15.6.2015. Dotčené osoby uplatňující námitky, musí uvést jejich odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným námitkám se dle § 52 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.

Pavel Ševčík – starosta obce PodbrdyOficiální webové stránky obce Podbrdy ©